Zapytanie ofertowe na usługę konserwatorska pomieszczeń w Żłobku Maluszkowo w Rzeszowie prowadzonym przez W2 Sp. z o.o. Sp.k.

Poniedziałek 5 lipca 2021
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na

usługę konserwatora pomieszczeń w Żłobku Maluszkowo, ul. Lwowska 98 D lok. 1 , Rzeszów

 

Projekt pn. „Maluszek do żłobka” – rozwój opieki żłobkowej w Rzeszowie i powiecie rzeszowskim, RPPK.07.04.00-18-0009/19

finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy.  

Działanie 7.4. Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
 
 Powrót do poprzedniej strony