O Projekcie

Środa 11 października 2017
 

W placówce realizowano projekt pn: Rozwój opieki żłobkowej w powiecie mieleckim i dębickim
Wnioskodawca: W2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 
Okres realizaci:  01.08.2017 - 31.08.2019 

Celem głównym projektu było: Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 50 (42K, 8M) osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez udostępnienie 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi w żłobku w powiecie dębickim w okresie od 01.01.2018 - 31.08.2019 r. 

 50 osób (42K, 8M) zamieszkujących na terenie powiatu mieleckiego oraz powiatu dębickiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, które chcą powrócić/wejść na rynek pracy po przerwie związanej z pełnieniem funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (urodzeniem lub wychowaniem dziecka), o statusie na rynku pracy: 

  • 8 osób (4K,4M) bezrobotne lub bierne zawodowo pozostająca poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, która przerwała karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka,
  • 42 osób (38K,4M) opiekujące się dzieckiem do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osoby zatrudnione na czas określony, pracujące będącą w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym w rozumieniu ustawy dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 z późn. zm.);

Zrealizowane zadania:

  • Adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia żłobka w powiecie dębickim
  • Funkcjonowanie żłobka w powiecie dębickim 

Główne rezultaty, które dzięki realizacji projektu zostały osiągnięte:

  • Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 50 os.
  • Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 50 szt.
  • Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 8 os.
  • Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu - 42 os.

Szczegółowy harmonogram wsparcia:
Rodzaj wsparcia: Działalność Żłobka Maluszkowo w Dębicy
Data udzielania wsparcia: 01.01.2018-31.08.2019
Godziny udzielania wsparcia: 6.30-17.30
Adres realizacji wsparcia: Dębica, ul. Paderewskiego 2

 
 Powrót do poprzedniej strony