METODY PRACY

Czwartek 10 sierpnia 2017
 

W Maluszkowie dbamy o wszechstronny rozwój naszych podopiecznych, który jest zgodny z ich indywidualnymi potrzebami, możliwościami i oczekiwaniami rodziców. Należy mieć na uwadze, że każde dziecko rozwija się indywidualnie, posiada charakterystyczne cechy osobowości, wykazuje się różnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i zdolnościami 

W codziennej pracy stosujemy nowoczesne metody:

  1. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

Głównym założeniem tej metody jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka poprzez zabawę. Zadaniem Metody Ruchu Rozwijającego jest usprawnianie oraz zwiększanie świadomości własnego ciała, przestrzeni i działania w niej, a także dzielenia tej przestrzeni
z innymi. Rozwija koncentrację, pomaga wzbudzić zaufanie do innych oraz tworzy dzieciom niezwykłą okazję do usprawnienia motoryki, sprawności i możliwości ruchowych.

  1. Metoda Pedagogiki zabawy – Klanza.

Zabawa znana jest człowiekowi od samego początku jego istnienia i jest najbardziej naturalną drogą realizowania potrzeb ruchowych, poznawczych, emocjonalnych i społecznych. Głównym celem tej metody jest rozwijanie zainteresowań oraz możliwości w atmosferze akceptacji, zrozumienia a przede wszystkim zabawy. Stwarza to podopiecznym możliwość nawiązania kontaktu z innymi uczestnikami, współpracę, samoświadomość oraz niczym nieskrępowaną aktywność.

  1. Metoda TPR (Całkowitego Reagowania), stosowana w nauczaniu języka obcego.

Jest to metoda bazująca na sposobie, w jaki niemowlęta przyswajają język ojczysty, gdzie komunikacja łączy aspekty werbalne, jak i ruchowe. Dziecko uczy się w pierwszej kolejności słuchać nowego języka, rozumieć go, a następnie ruchem ciała reagować, czyli porozumiewać się. TPR jest fantastyczną metodą pracy z małymi dziećmi, gdyż można ją wykorzystać praktycznie w każdym ćwiczeniu, zabawie, piosence czy rutynowej aktywności.

  1. Metoda Ekspresji Ruchowej C. Orffa

Głównym celem i zadaniem tej metody jest wyzwolenie u dzieci tendencji do samoekspresji i rozwijania inwencji twórczej. Charakterystyczną cechą jest powiązanie muzyki z ruchem. Jest to metoda wychowania muzycznego, a jej głównym elementem jest śpiew i gra na instrumentach: tamburynie, bębenkach, trójkątach, grzechotkach, etc. Kładzie ona nacisk na aktywność muzyczną dziecka i swobodę w improwizacji.

  1. Metoda wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny, oparta na współpracy z rodzicami.

W trakcie codziennej pracy z dziećmi staramy się aktywizować rodziców do współdziałania. Wspieramy ich w doskonaleniu umiejętności dydaktyczno – wychowawczych oraz oferujemy doradztwo indywidualne. Pozwalamy  także uczestniczyć w działaniach żłobka bezpośrednio i pośrednio – poprzez współpracę w codziennych zajęciach i wydarzeniach w życiu Maluszkowa. Wszystko to pozwala nam stworzyć swoistą żłobkową społeczność, co integruje grupę, kształtuje właściwe wzorce zachowań, a zarazem ułatwia dzieciom adaptację, dając rodzicom poczucie osobistego zaangażowania i uczestnictwa w działalności placówki.

 
 Powrót do poprzedniej strony